EasyGate SPD 速通门

使用MDD电机,低维护无刷操作环境,相对于常规电机驱动系统,EasyGate SPD速通门专门设计用于承受在高吞吐量的公共环境下的严重破坏。可提供弧形或方形机箱设计。

Request your BIM

规格                      

箱体样式/ 门翼类型

  • 方形或弧形箱体/ 半高门翼

可选模型

  • 双翼

运行环境

  • 室内/室外

可选配件

  • 通行指示灯,配有读卡器支架
  • 远程控制
  • 备用电源
  • 地台
  • 替换材料

照片库

您有兴趣合作吗?

您可以填写联系信息或直接联系我们:

Telefon技术支持
+420 603 151 334

Cominfo, Inc.

Nabrezi 695, 760 01 Zlin-Prstne, Czech Republic, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.