REA::Ticket 检票终端

适用于门禁控制和休闲设施的多认证终端技术

规格                    

REA::Ticket是针对门禁控制系统和休闲应用设计的成熟检票终端。

应用领域

  • 门禁控制
  • 考勤系统
  • 点餐及餐饮管理系统
  • 本地付款系统
  • 产品鉴定

支持识别技术

  • 读卡器
  • 条形码读取器
  • 前置RFID腕带和读卡器

照片库

您有兴趣合作吗?

您可以填写联系信息或直接联系我们:

Telefon技术支持
+420 603 151 334

Cominfo, Inc.

Nabrezi 695, 760 01 Zlin-Prstne, Czech Republic, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.