SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


 

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 15 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

 

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost COMINFO, a.s., se sídlem Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštné, IČO: 63482576, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 („Správce“).

 

2. Zpracování osobních údajů – MARKETINGOVÉ ČINNOSTI

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: e-mail.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše v tomto článku uvedených osobních údajů uděluji za těmito účely:

a) marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb
(např. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách formou zasílání newsletterů, telemarketing), kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů, kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.4. Výše v tomto článku uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů:
    • PRIA SYSTEM s.r.o., IČ: 29206740, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín.
  • příjemci osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů (výlučně z důvodu naplnění výše uvedených účelů) zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, obchodní partneři Správce, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

 

2.5. Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí.

2.6. Správce neprovádí žádné automatické rozhodování včetně profilování ve smyslu zpracování osobních údajů.

2.7. Výše v tomto článku uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu, a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

 

3. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR) a právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese marketing@cominfo.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.


 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář